خوشبختی...

اگر خوشبختی را براى يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد.

اگر خوشبختی را براى يک روز می خواهيد، به پيک نيک برويد.

اگر خوشبختی را براى يک هفته مى خواهيد، به سفر برويد.

اگر خوشبختی را براى يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد.

اگر خوشبختی را براى يک عمر می خواهيد،

ياد بگيريد کاری را که انجام مى دهيد دوست داشته باشيد....👤استیو جابز

/ 0 نظر / 31 بازدید